Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
PREAMBULUM

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza az Aural Művészeti Vállalkozás - Szilágyi Áron e.v. (6000 Kecskemét, Talfája köz 52. adószám: 66031129-1-23, nyilvántartási szám: 31003092, a továbbiakban: Dorombshop) a honlapján (doromb.com, a továbbiakban: honlap) megjelenített termékekre vonatkozó ajánlattételi, szerződéskötési és -teljesítési eljárást A Szolgáltató és a fogyasztó (a továbbiakban együtt: felek) között. A fogyasztót akkor illetik meg a fogyasztói jogok, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint is fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

A HONLAPON MEGJELENÍTETT TERMÉKEK

A Dorombshop a honlapján közzéteszi és időszakonként frissíti az általa forgalmazott termékek listáját, azok ismertetőjét, egyéb tájékoztatást, valamint tájékoztató jelleggel a termékek árát.


A Dorombshop a termékek ismertetőjében feltünteti a termékek rendelkezésére álló tulajdonságait, szükség szerint a tárolási, használati, kezelési és ápolási módját.


A Dorombshop fenntartja magának a jogot arra, hogy a közzétett termékek listáját, a termékek ismertetőjét, az egyéb tájékoztatást és a termékek árát bármikor, tetszés szerint módosítsa.


Ha a Dorombshop adott terméket képpel ábrázol, annak szemléltető funkciója van, és a Dorombshop nem garantálja, hogy a ténylegesen megvásárolt termék kinézete megegyezik a feltöltött képen látható termékkel.


A Dorombshop törekszik arra, hogy a termék ismertetője pontos legyen, ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék ismertetőjéhez kiírt információk helyességéért.


A Dorombshop vállalja, hogy – ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – a fogyasztó által megvásárolni kívánt terméket a honlapon feltüntetett áron adja el a fogyasztónak.


Ha fogyasztó által jelzett vásárlási szándék és A Dorombshop visszaigazolása közötti időpontban előre nem látható, rendkívüli esemény miatt a termék árában változás következik be, vagy a termék bármilyen adata – így különösen az ára – elírás vagy technikai hiba miatt tévesen jelenik meg a honlapon, a Dorombshop erről tájékoztatja a vásárlási szándékát jelző fogyasztót, aki szabadon dönthet arról, hogy a megváltozott áron is megvásárolja-e a hangszert vagy nem tartja fenn vásárlási szándékát azzal, hogy a fenti körülményekből kifolyólag semmilyen követelést nem támaszthat a Dorombshopdal szemben.

AJÁNLATTÉTEL ÉS A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

A fogyasztó a honlapon regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül tallózhat a Dorombshop által feltöltött termékek között.


A Dorombshop a termékhez kapcsolódó egyéb tájékoztatón keresztül nyújt információt a fogyasztó részére arról, hogy az adott termék szállítását milyen határidőn belül vállalja, az esetlegesen raktáron nem lévő termék beszerzése mennyi időt igényel.


A fogyasztó az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t az erre szolgáló gomb segítségével kosárba teszi a 3.2. pont szerinti egyéb tájékoztatóban foglaltak szem előtt tartásával.


A fogyasztó a kosár tartalmának beküldését megelőzően – ha regisztráció során nem adta meg a nevét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási címét vagy szállítási címét – köteles az esetlegesen létrejövő adásvételi szerződés teljesítéséhez az itt felsorolt adatokat megadni, továbbá köteles szállítási és fizetési módot is kiválasztani.


A szállítási mód lehet postai (terméktől függően Magyar Posta vagy futárszolgálat, a továbbiakban együttesen: posta) szállítás vagy személyes átvétel.


A fizetési mód lehet utánvétel, átutalás, PayPal (a Dorombshop által kibocsátott és a fogyasztó részére megküldött számla – előleg esetén előlegbekérő – ellenében), bankkártyás fizetés vagy készpénz. Bankkártyás fizetésre személyes átvétel esetén is van lehetőség.


A fogyasztó vásárlási szándékát a kosár tartalmának beküldésével jelzi a Dorombshop részére.


A Dorombshop fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék vonatkozásában a fogyasztó által választott szállítási és fizetési módtól eltérjen, ha a megrendelt termék jellemzői vagy darabszáma miatt ez indokolt, de csak akkor, ha erre vonatkozóan a fogyasztóval írásban – elegendő elektronikus úton – egyeztetve megállapodtak. Ilyen megállapodás hiányában az adásvételi szerződés megkötésére egyik fél sem köteles, és a létre nem jött ügyletből fakadóan a felek egymással szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.


Ha A Dorombshop 30 napnál hosszabb szállítási határidőt vállalt, a fogyasztó A Dorombshop tájékoztatását követően dönthet arról, hogy fenntartja-e a vásárlási szándékát. Ha igen, a Dorombshop tájékoztatásában foglalt határidőig a fogyasztót köti az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlata.


Szállítási határidő a szerződés létrejöttétől számítandó, és utolsó napja az a nap, amikor a termék legkésőbb személyesen átvehető a Dorombshoptól vagy amikor a terméket a Dorombshop postai kézbesítésre átadja.

 

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TELJESÍTÉSE

A Dorombshop a hozzá beérkezett kosár tartalmával kapcsolatban a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatást ad a fogyasztónak különös tekintettel a 2.6., a 3.8., a 3.9. és a 3.10., pontban foglaltakra, valamint postai szállítási mód esetén a várható postaköltségről.


Adott termékre – annak speciális tulajdonsága vagy a kosárba helyezett mennyisége miatt – a Dorombshop jogosult visszajelezni a fogyasztónak azt, hogy adott termék (vagy annak a mennyisége) nem előre gyártott termék, ezért azt kifejezetten a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítják elő, vagy azt fogyasztó személyére szabják.


Ha a Dorombshop a fogyasztó által kosárba helyezett termékkel kapcsolatban azt jelzi vissza, hogy azt a kosár beküldésétől számított 30 napon belül postára tudja adni, távollévő felek közötti adásvételi szerződés jön létre.


Ha A Dorombshop a fogyasztó által kosárba helyezett termékkel kapcsolatban azt jelzi vissza, hogy annak beszerzése, illetve szállítása 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a várható beszerzési, illetve szállítási időről tájékoztatja a fogyasztót, aki a tájékoztatás átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles visszajelezni, hogy A Dorombshop tájékoztatása szerinti beszerzési, illetve szállítási határidővel is az adott termékre igényt tart-e. Ha a fogyasztótól ez a visszajelzés – a Dorombshop tájékoztatásának elküldésétől számított – 10 munkanapon belül nem érkezik vissza, azt úgy kell érteni, hogy a fogyasztó nem tart igényt a termékre. Ha e határidőn túl érkezik meg a fogyasztó visszajelzése, a Dorombshop szabadon dönthet arról, hogy a beszerzést, illetve szállítást vállalja-e, de ha nem vállalja, a fogyasztó ebből eredően nem támaszthat igényt A Dorombshopdal szemben.


A Dorombshop fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos, általa meghatározott termékekre vonatkozóan olyan tájékoztatást adjon, hogy azok beszerzési idejét előre nem lehet meghatározni különös tekintettel a termék jellemzőire, darabszámára vagy gyártási helyére. A Dorombshop és a fogyasztó ebben az esetben külön egyeztetnek a termék beszerzésével, illetve szállításával kapcsolatban.


A Dorombshop bármely termékkel kapcsolatban visszajelezheti, hogy annak beszerzését, illetve szállítását előlegnek a fogyasztó általi kifizetéséhez köti különös tekintettel nagyobb értékű vagy nagy mennyiségű, adott esetben különleges termékek esetében. A Dorombshop tájékoztatja a fogyasztót a fizetendő előleg összegéről, amelynek legmagasabb összege a termék vételára lehet. A fogyasztó ebben az esetben jogosult eldönteni, hogy vállalja-e az előleg megfizetését vagy sem. A fogyasztónak az előlegbekérőn szereplő fizetési határidőig kell megfizetnie az előleget.

A TERMÉK KIFIZETÉSE, ELŐLEG

A fogyasztó a termék teljes árát az általa választott vagy a Dorombshoppal utóbb egyeztetett fizetési módon egyenlíti ki.


Előleg fizetése esetén a fogyasztónak a teljes vételár és az előleg különbözetét kell megfizetnie abban az esetben, ha az előleg összege alacsonyabb a vételár összegénél.


Ha bármely okból sikertelen a termék beszerzése, és a fogyasztó előleget fizetett, a Dorombshop az előleget visszafizeti, arra azonban késedelmi kamatot nem fizet.

TÁVOLLÉVŐK KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

Ha a Dorombshop és a fogyasztó között távollévők között kötött szerződés jön létre, a fogyasztót az alábbiak szerint indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó ezt az elállási jogát a terméknek (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak) a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó ezt a jogát a mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.


Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Dorombshop haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Dorombshop a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Dorombshop a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.


Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.


A Dorombshop mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Dorombshopot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.


Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve A Dorombshopnak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha a Dorombshop vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.


A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.


A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


A fogyasztó nem gyakorolhatja az e pont szerinti felmondási jogát abban az esetben, ha a szerződés tárgya olyan nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt:

PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS ÉS BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A fogyasztó szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, illetve elektronikus levélben) tehet panaszt.


A Dorombshop a szóbeli panaszt jegyzőkönyvben rögzíti. A Dorombshop a jegyzőkönyv másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Dorombshop egyedi azonosítószámmal látja el, melyet a fogyasztóval közöl.


A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza legalább a fogyasztó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által hivatkozott vagy bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Dorombshop nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.


Az írásban tett panaszra szóbeli panasz esetén felvett jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy az írásbeli panaszhoz csatolni kell a vitás ügyletre vonatkozó blokk, számla és egyéb releváns okiratot legalább másolatban. A Dorombshop azt a panaszt nem tudja kivizsgálni, amelyben nem azonosítható be a fogyasztó által vitatott ügylet.


Az írásbeli panaszt a Dorombshop a panasz kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja és intézkedik annak a fogyasztóval történő közlése iránt. A Dorombshop megtesz mindent annak érdekében, hogy a panaszt a lehető legrövidebb határidőn belül kivizsgálja, és szükség esetén a fogyasztót ért sérelmet orvosolja. Ha A Dorombshop a panaszt elutasítja, álláspontját a panaszt elutasító levelében röviden indokolja, továbbá tájékoztatja a fogyasztót a jogorvoslati lehetőségekről.


A vásárlók könyvébe tett olyan fogyasztói bejegyzések, panaszok, amelyek az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosak, a fogyasztóvédelmi törvény szerinti írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek.


A Dorombshop a panaszról felvett jegyzőkönyvet, az írásban tett panaszt, valamint a panaszra adott írásbeli válasz másolatát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.


A panasz elutasítása esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, melyek elérhetősége: http://www.nfh.hu/node/8579


Békéltető testületi eljárás helyett a fogyasztó közvetlenül bírósághoz is fordulhat. Felek a jogvitájukra kikötik a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján.


A R. 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti adatok:

a) a terméket lényeges tulajdonságairól az adott termék mellett olvasható ismertető

b) a vállalkozás neve: Aural Művészeti Vállalkozás - Szilágyi Áron e.v.

c) a vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Talfája köz 52., a továbbiakban: Dorombshop)

a vállalkozás telefonszáma: (+36) 70/5180801

a vállalkozás faxszáma: nincs

a vállalkozás elektronikus levelezési címe: dorombshop@doromb.com

d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe: 6000 Kecskemét, Talfája köz 52.

e) a termékek árait a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, azok szállítási módjával és díjával kapcsolatban a termékekhez írt egyéb tájékoztatás, illetve A Dorombshop által a beküldött kosárra adott tájékoztatás tartalmazhatja

f) -

g) -

h) a teljesítés feltételeiről, a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a panaszkezelés módjáról az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást

i) távollévők között kötött szerződés esetén a felmondási jog gyakorlásának határidejéről, egyéb feltételeiről és a R. 2. melléklete szerinti nyilatkozatmintáról az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást

j) ha a fogyasztó az elállási jogát gyakorolja, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza, a termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli

k) -

l) arról, ha a fogyasztót nem illeti meg a távollévők között kötött szerződés esetén az elállási jog, az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozóan az ÁSZF releváns pontja nyújt tájékoztatást

n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást

o) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll A Dorombshop rendelkezésére

p) -

q) -

r) a fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb időtartamára vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza

s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő előlegre vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza

t) -

u) -

v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról szóló rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza

w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről szóló tájékoztatást az ÁSZF tartalmazza


Tájékoztatás kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról


A fogyasztó a Dorombshop hibás teljesítése esetén a Dorombshopdal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


A fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Kijavítást vagy kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Dorombshop számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Dorombshop költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban fogyasztó viseli kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.


A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztó már nem érvényesítheti A Dorombshopdal szemben. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Dorombshoptól vásárolta meg. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


A termék hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – a fentiek szerinti kellékszavatossági vagy az alábbiak szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A fogyasztó ugyanazon a hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletének 21. pontja szerint a Dorombshop a 10 000 Ft eladási ár feletti hangszerek esetében 1 év jótállásra köteles.


A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


Ugyanazon a hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos jogoktól függetlenül megilletik.


A fogyasztó itt felsorolt jogosultságainak korlátját jelenti, ha a termék meghibásodása vagy használhatatlanná válása arra vezethető vissza, hogy a terméket a fogyasztó nem megfelelően tárolta vagy használta, illetve egyéb módon olyan magatartást tanúsított, amely a termék állagát, állapotát, használhatóságát részben vagy egészben rontotta vagy csökkentette. A fogyasztó e körben arra sem hivatkozhat arra, hogy a Dorombshop termékismertetője, valamint a termékhez esetlegesen mellékelt leírás, tájékoztató ellenére nem ismerte a termék tulajdonságait, tárolási, használati, kezelési, ápolási módját, és a meghibásodás vagy használhatatlanná válás emiatt következett be.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a 2019. december 08. napját követően kell alkalmazni.


A Dorombshop fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor – a jogszabályi keretek között – módosítsa, azonban az új ÁSZF rendelkezéseit minden esetben annak közzétételét követően kell alkalmazni. Az új ÁSZF közzétételének időpontjában megkötött szerződésekre minden esetben a megkötés időpontjában közzétett ÁSZF alkalmazandó.

 

Kelt: Kecskemét, 2019. december 06.

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Dorombshop mint adatkezelő a honlapján – annak megfelelő színvonalú működtetéséhez – cookie-kat (sütiket) használ.


A Dorombshop a regisztrált fogyasztók (ideértve a webshopon keresztül történő regisztrációt is) által a regisztráció során megadott adatait kezeli. Az adatkezelés célja, hogy a fogyasztó által beküldött kosár tartalma alapján a Dorombshop az esetlegesen létrejövő szerződésről tájékoztassa a fogyasztót, valamint a létrejött szerződést teljesítse, továbbá a fogyasztó részéről történő esetleges nem teljesítés esetén A Dorombshop által támasztott követelést érvényesítse.


Az adatkezelés további célja lehet az ügyfélkapcsolaton túl a Dorombshop által történő direkt marketing kampány lefolytatása, hírlevél küldése, időszakos promóció, kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése, nyereményjáték szervezése, továbbá hűségprogram létrehozása és működtetése.


A Dorombshop az itt meghatározott tevékenysége kapcsán csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.


A Dorombshop minden elvárható módon védi a fogyasztók általa kezelt adatait.


Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása), melyet regisztráció során ad meg a fogyasztó.


A kezelt adatok köre a felhasználók által a regisztráció során megadott név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, postázási cím, e-mail cím, telefonszám, valamint a felhasználó által a megjegyzés rovatban megadott egyéb adat, információ.


A kezelt adatokat az Aural Művészeti Vállalkozás (Dorombshop) tagjai, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársai, megbízottai, a szerződés teljesítésében közreműködő más személyek ismerhetik meg a teljesítéshez szükséges módon és mértékben.


A fogyasztó kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A fogyasztó e jogaival szóban vagy írásban (a fogyasztó minden kétséget kizáró beazonosítását követően) élhet. A Dorombshop biztosítja annak a lehetőségét, hogy a fogyasztó a honlapon bármikor módosíthassa az adatait, illetve törölhesse a regisztrációját, mellyel egyidejűleg törlődnek a fogyasztó által megadott adatok.


A Dorombshop a fogyasztó adatvédelemmel kapcsolatos megkeresése és bejelentése kapcsán az Info tv. 15-21. §-ában foglaltaknak megfelelően jár el.


Ha a fogyasztó nem elégedett a Dorombshop válaszával, akkor személyes adatai védelmé